Z top SEO firmy na kompletné riešenie vo výkonnostnom marketingu
rebranding logo
Menu

Mnohí občania využívajú na komunikáciu so štátnymi inštitúciami a úradmi verejnej správy najmä email. Primárne preto každý úrad potrebuje jednu emailovú adresu určenú na komunikáciu s verejnosťou, špecificky napr. pre žiadosti o informácie na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Pozreli sme sa na súčasný stav emailových adries, ktoré jednotlivé inštitúcie uvádzajú na svojich webových stránkach ako hlavné pre komunikáciu s verejnosťou. Konkrétne nás zaujímala časť pred zavináčom, pochopiteľne doména je vždy odlišná. Zo zoznamu sme vyradili inštitúcie, ktoré neposkytujú priamy emailový kontakt a majú na svojom webe iba kontaktný formulár (Slovenský metrologický ústav a obskúrny Puncový úrad Slovenskej republiky).

Súčasný stav emailových adries

Z tridsaťsedem inštitúcií používa dvadsať emailovú adresu info@, z toho niektoré priamo ako adresu pre účel získavania informácií. Osem úradov používa adresy typu sekretariat@, secretary@, tlacove@, predseda@ a iné slová podobného charakteru. Šesť inštitúcií používa emailovú adresu so skratkou názvu úradu – napr. fnm@ pre Fond národného majetku, gpsr@ pre Generálnu prokuratúru SR a pod. Tri inštitúcie majú ako primárnu emailovú adresu zverejnenú adresu s priezviskom (prípadne kombináciou mena a priezviska) konkrétnej osoby ako napr. palkovicova@, katarina.kasubova@ atď.

Naše odporúčania k štandardizácii emailov

Keďže vyše 50% inštitúcií používa emailovú adresu info@, a zároveň je takáto emailová adresa často využívaná aj mimo verejnej správy ľahko zapamätateľná a má priamu náväznosť na slovo informácie (infozákon), odporúčame aj ostatným inštitúciám zriadiť primárnu adresu kontaktu s občanom info@domena.gov.sk.

Neakceptovateľné je zverejnenie adresy konkrétnej osoby pre komunikáciu s občanmi a to z dôvodu, že keď napr. takáto osoba úrad opustí, je pravdepodobné, že adresa buď prestane fungovať alebo (a to je horší prípad) bude fungovať naďalej, ale nikto ju nebude sledovať.

Pre dva úrady, ktoré namiesto emailovej adresy poskytli iba kontaktný formulár, odporúčame ihneď emailovú adresu publikovať, a to z dôvodu, že formulár nie je plnohodnotnou náhradou emailu, nezachováva históriu odoslaných správ a sťažuje tak odsledovanie odpovedí na otázky či žiadosti o informácie.

Optimálny stav

Optimálny stav pre komunikáciu občana a úradov by bol v prípade, ak by existovala jedna univerzálna emailová adresa, z ktorej by sa požiadavky posielali podľa obsahu ďalej konkrétnej inštitúcii. Často sa totiž občan nemusí orientovať v temnej spleti kompetencií a zákonov, čo znižuje pravdepodobnosť zvoliť správneho adresáta žiadosti. Našťastie, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám v takomto prípade prikazuje príjemcovi email preposlať na relevantnú inštitúciu, ktorá informáciou disponuje. Odtiaľ je však už len naozaj malý krok k zriadeniu univerzálnej emailovej adresy pre uľahčenie prístupu k informáciám a ďalšie stransparentnenie vzťahu verejnej správy k občanovi.

Prehľad emailových adries verejnej správy

Úrad E-mailová adresa
Úrad vlády SR info@vlada.gov.sk
Jednotka pre riešenie počítačových incidentov (CSIRT.SK) info@csirt.gov.sk
Dokumentačné a informačné stredisko sociálnej ochrany szaboova@sspr.gov.sk
Fond národného majetku Slovak Republic fnm@natfund.gov.sk
Generálna prokuratúra SR GPSR@genpro.gov.sk
Inštitút pre výskum práce a rodiny sspr@sspr.gov.sk
Kancelária verejného ochrancu práv sekretariat@vop.gov.sk
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR info@mindop.sk
Ministerstvo financií Slovenskej republiky info@mfsr.sk
Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky palkovicova@mhsr.sk
Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky info@culture.gov.sk
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky marcela.bodorikova@land.gov.sk
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky info@employment.gov.sk
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky tlacove@justice.sk
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky info@minv.sk
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky info@mzv.sk
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky info@health.gov.sk
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky info@nku.gov.sk
Najvyšší súd Slovenskej republiky predseda@nsud.sk
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby info@nases.gov.sk
Národný inšpektorát práce info@ip.gov.sk
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky info@antimon.gov.sk
Slovenská informačná služba info@sis.gov.sk
Slovenská inovačná a energetická agentúra office@siea.gov.sk
Slovenská lekárska knižnica sllk@sllk.gov.sk
Slovenský ústavu technickej normalizácie info@sutn.gov.sk
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky info@reserves.gov.sk
Súdna rada Slovenskej republiky podatelna@sudnarada.gov.sk
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky secretary@teleoff.gov.sk
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky sekretariat@skgeodesy.sk
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky info@ujd.gov.sk
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky info@pdp.gov.sk
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky katarina.kasubova@normoff.gov.sk
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví urso@urso.gov.sk
Úrad pre verejné obstarávanie info@uvo.gov.sk
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky infocentrum@indprop.gov.sk
Ústav pamäti národa info@upn.gov.sk